loader image

بایگانی برچسب: مقاومت کششی بتن

آزمایش مقاومت کششی بتن به روش غیر مستقیم یا دو نیم کردن(برزیلی)

آزمایش مقاومت کششی بتن به روش غیر مستقیم یا دو نیم کردن(برزیلی)

آزمون مقاومت کششی بتن

آزمون مقاومت کششی بتن

آزمایش مقاومت کششی بتن

مقاومت کششی بتن یکی از اساسی ترین و مهم ترین ویژگی هایی است که بر میزان ترک خوردگی سازه ها تاثیر بسزایی دارد.

علاوه بر این، بتن به سبب ماهیت شکنندگی اش از لحاظ تنش بسیار ضعیف است. از این رو انتظار نمی رود که در برابر تنش مستقیم مقاومت کند. بنابراین، زمانی که نیروهای کششی از مقاومت کششی بتن فراتر رود، در بتن ترک ایجاد می گردد.

جهت تعیین مقدار نیرویی که احتمال دارد در عضو بتنی ترک ایجاد کند، لازم است مقاومت کششی بتن را مشخص کنیم.

آزمون کشش بتن به روش تقسیم یا دو نیم کردن بر نمونه ی استوانه ای، روشی است برای تعیین مقاومت کششی بتن. رویه آزمون مبتنی بر استاندارد ASTM C496 )روش آزمون استاندارد نمونه بتن استوانه ای( است که مشابه سایر کدهای IS 5816 1999 است.

در ادامه جنبه های مختلف تست نمونه بتنی به روش تقسیم یا دو نیم کردن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

لوازم مورد نیاز برای تست کشش بتن به روش دو نیم کردن

دستگاه اندازه گیری مقاومت کششی بتن

دستگاه تست باید موارد زیر را شامل شود:

 • اول، باید مطابق با الزامات روش تست C 39/C 39M باشد.
 • دوم، باید قادر به بارگذاری پیوسته و بدون شوک باشد.
 • سوم، باید بتواند بارهایی با نرخ ثابت در محدوده ی ۷/۰ تا ۴/۱ مگاپاسکال بر دقیقه(۲/۱ تا ۴/۲ مگاپاسکال بر دقیقه بر اساس IS 5816 1999) اعمال کند تا نمونه خراب نشود.
آزمون مقاومت کششی بتن

پلیت تکیه گاه کمکی

 • زمانی که قطر یا بزرگترین بعد صفحه فشار بالایی یا پایینی کوچکتر از طول نمونه استوانه ای مورد آزمون باشد، از پلیت تکیه گاه کمکی استفاده می شود.
 • عرض پلیت ۵۰ میلی متر است.
 • پلیت فوق باید به گونه ای استفاده شود که بار بر تمام طول نمونه اعمال شود.

نوارهای تکیه گاهی (از جنس چوب)

 • جهت جلوگیری از تنش های فشاری موضعی خیلی بالا در خطوط بارگذاری، ۲ نوار تکیه گاهی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • نوارهای تکیه گاهی دارای ضخامت ۲/۳ میلی متر، عرض ۲۵ میلی متر و طول برابر یا کمی بزرگتر از طول نمونه هستند.
 • نوارهای تکیه گاهی بین نمونه و صفحه فشار و یا پلیت تکیه گاه بالایی و پایینی، قرار می گیرند.
نوارهای تکیه گاهی دستگاه تست مقاومت کششی بتن

«حتما بخوانید»

«تست خمش بتن»

آماده سازی نمونه استوانه ای بتن

قالب های نمونه بتنی

 • این قالب از جنس فولاد، و به ضخامت ۳ میلی متر است.
 • قالب باید قابلیت باز شدن طولی داشته باشد تا بیرون آوردن نمونه از آن به آسانی صورت گیرد. همچنین وسیله ای برای بسته نگه داشتن آن در حین استفاده فراهم باشد.
 • متوسط قطر داخلی قالب ۲/۰±۱۵۰ میلی متر و ارتفاع ۱±۳۰۰ میلی متر است.
 • قالب دارای صفحه فلزی پایه است.
 • قالب ها را باید قبل از استفاده با یک لایه نازک از روغن قالب بتن پوشش داد، تا از چسبیدن بتن به قالب جلوگیری شود.

میله کوبه یا میله فشرده سازی بتن) Tamping rod

 • از این وسیله برای فشرده سازی و تراکم دستی نمونه بتنی استفاده می شود.
 • این میله فولادی باید صاف، مقطع گرد، و با سر نیمکره ای به قطر مقطع میله باشد.
 • در صورت نیاز، هر دو سر میله نیمکره است.
 • قطر میله کوبه، ۱۶ میلی متر و طول آن ۶۰۰ میلی متر است.

بتن ریزی و متراکم کردن

 • پس از تهیه مخلوط بتن، درون قالب روغن کاری شده در لایه هایی به عمق حدود ۰ سانتی متر ریخته می شود.
 • سپس، هر لایه به صورت دستی یا از طریق ویبراسیون متراکم می شود.
 • برای فشرده سازی دستی، از میله کوبه استفاده می شود.
 • جهت فشرده سازی درست، ضربه های میله به طور یکنواخت پخش شود.
 • حداقل ضربه برای هر لایه ۳۰ است.
 • ضربه ها را به سمت لایه زیرین وارد نمایید.
 • ضربه میله را به تمام عمق لایه زیرین اعمال کنید.
 • متراکم نمودن را با لایه بالایی تکمیل کنید.
 • در انتها، با استفاده از ماله سطح بتن را با سر قالب هم سطح نموده، و روی قالب را با صفحه فلزی یا شیشه ای بپوشانید تا از تبخیر جلوگیری شود.
بتن ریزی و متراکم کردن

عمل آوری نمونه

 • نمونه های درون قالب باید از زمان اضافه شدن آب به مواد خشک، به مدت ۵/۰±۲۴ ساعت در مکانی با دمای ۲±۲۷ درجه سانتی گراد نگهداری شوند.
 • پس از آن، نمونه ها باید نشان گذاری شده و از قالب بیرون آورده شوند و بلافاصله در آب شیرین تمیز یا محلول آهک اشباع غوطه ور گردند و تا لحظه ی انجام تست در آنجا باقی بمانند.
 • آب یا محلولی که نمونه ها در آن نگهداری می شوند باید هر ۷روز عوض شده و در دمای ۲±۲۷ درجه سانتی گراد باقی بماند.
 • نمونه ها طی ۲۸ روز به عمل می آیند.
 • در آخر، در هر ارزیابی سه نمونه باید ریخته گری و تست شود. سپس مقاومت کششی میانگین بدست آید.
عمل آوری نمونه بتن

رویه انجام آزمون

 • ابتدا، نمونه ی خیس را بعد از ۷، ۲۸ روز مراقبت، یا هر سن دلخواهی که در آن مقاومت کششی باید برآورد گردد، از آب بیرون آورید.
 • سپس، آب را از سطح نمونه پاک کنید.
 • پس از آن، خطوط قطری دو سر نمونه را به هم وصل کنید تا مطمئن شوید در یک مکان محوری قرار دارند. خطوط قطری باید طوری رسم شوند که در صفحه ای که از محور نمونه عبور می کند قرار گیرند.
 • وزن و ابعاد نمونه را ثبت نمایید. طول نمونه از میانگین حداقل دو طول اندازه گیری شده در صفحه ی قطرهای نشان گذاری شده، و قطر نمونه از میانگین سه قطر اندازه گیری شده در وسط و نزدیکی دو انتهای نمونه در امتداد دو قطر نشان گذاری شده با دقت ۲۵/۰ میلیمتر بدست می آید.
 • دستگاه تست را برای محدوده ی مورد نظر تنظیم کنید.
 • نوار تخته سه لا را بر صفحه پایینی قرار داده و نمونه را روی آن قرار دهید.
 • نمونه را به گونه ای تراز کنید که خطوط مشخص شده در انتهای نمونه به صورت عمود و مرکز صفحه پایینی قرار گیرد.
 • نوار تخته سه لای دیگر را روی نمونه قرار دهید.
 • صفحه بالایی را پایین آورده تا بر تخته سه لا مماس شود.
 • به طور مداوم و بدون شوک نیرویی با نرخ ۷/۰ تا ۴/۱ مگاپاسکال بر دقیقه (۲/۱ تا ۴/۲ مگاپاسکال بر دقیقه مطابق با IS 5816 1999) اعمال کنید.
 • در آخر، بار شکست(P) را ملاحظه و ثبت نمایید.
تست کشش بتن به روش دو نیم کردن

محاسبات

با استفاده از فرمول زیر مقاوت کششی بتن بدست می آید:

T=2P/pi LD

که در آن:

 • T = مقاومت کششی بتن، به مگاپاسکال (MPa)
 • P = بیشینه بار اعمالی نشان داده شده بوسیله ی دستگاه تست، به نیوتن (N)
 • D = قطر نمونه، به میلی متر (mm)
 • L = طول نمونه، به میلی متر (mm)
آزمایش مقاومت کششی بتن

گزارش کار آزمایش مقاومت کششی بتن

گزارش کار آزمایش مقاومت کششی بتن شامل موارد زیر است:

 • مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۴۷
 • شماره شناسایی نمونه
 • قطر و طول نمونه به میلی متر
 • بیشینه بار اعمال شده به نیوتن
 • مقاومت کششی دو نیم شدن با دقت ۰۵/۰ مگاپاسکال
 • برآورد نسبت شکست سنگدانه درشت در طول تست
 • سن نمونه
 • سوابق عمل آوری نمونه
 • نواقص موجود در نمونه
 • نوع شکست
 • و در نهایت، نوع نمونه

فروش دستگاه اندازه گیری مقاومت کششی بتن

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت دستگاه تست بتن و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

همچنین بخوانید

خواص مکانیکی بتن چیست؟

خواص مکانیکی بتن چیست؟

خواص مکانیکی بتن چیست؟ از نظر مکانیکی بتن دارای خواصی است که با پارامترهای مقاومت فشاری بتن، مقاومت کششی بتن، مقاومت خمشی بتن و مقاومت در برابر نیروی برشی مورد بررسی قرار می گیرد.

خواص مکانیکی بتن چیست؟

بتن چیست؟

در مفهوم وسیع هر ماده ای که از یک ماده چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد، بتن نامیده می شود.

به طور معمول بتن مخلوطی است که از سه جز اساسی آب، سنگدانه (شن و ماسه) و سیمان تشکیل شده است. سیمان یکی از مواد تشکیل دهنده ی بتن است که اغلب به صورت پودر بوده و از اختلاط آن با آب و سنگدانه ها، ماده ای حاصل می شود که با گذشت زمان سخت و منسجم می شود. این ماده بتن نامیده می شود.

هر چه نسبت آب به سیمان کمتر باشد، بتن از مقاومت بیشتر و نفوذپذیری کمتری برخوردار است.

خواص مکانیکی بتن چیست؟

انواع بتن

بتن با توجه به کاربرد و ترکیباتش دارای انواع مختلفی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • بتن با مقاومت عادی)مقاومت بین تا ۱۰ تا ۴۰ مگاپاسکال)

 • بتن ساده(مقاومت ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع)

 • بتن مسلح(مسلح کردن شده به وسیله ی آرماتور)

 • بتن پیش تنیده(مقاومت زیاد)

 • بتن پیش ساخته

 • بتن سبک(وزن مخصوص کمتر از ۱۹۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب)

 • بتن با وزن مخصوص زیاد(وزن مخصوص بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب)

 • بتن هوادار یا هوازایی شده(افزایش مقاومت در برابر یخ زدگی و چرخه های ذوب و یخ متوالی با اضافه کردن مواد هواساز)

 • بتن پلیمری(استفاده از پلیمر به جای سیمان)

 • بتن پر مقاومت(مقاومت بیش از ۴۰ مگاپاسکال)

 • بتن خود تراکم(متراکم شده با وزن خود و بدون نیاز به ویبراسیون)

 • بتن پاششی

خواص مکانیکی بتن چیست؟

خواص بتن

بتن جزو پر کاربردترین مصالح ساختمانی به شمار می رود که ویژگی اصلی اش ارزانی و در دسترس بودن مواد اولیه آن است.

عواملی همچون در دسترس بودن مصالح، دوام نسبتاً زیاد و نیاز اساسی به سازه های بتنی در صنعت ساختمان، سازه‌ها، سدها، پل‌ها، تونل‌ها و راه‌ها، این ماده را بسیار پر مصرف نموده‌است. با دانستن خواص بتن می توان در انتخاب انواع آن برای مصارف گوناگون اقدام نمود.

از نظر ظاهر، بتن خاکستری رنگ بوده و به سادگی به شکل قالب خود درمی آید.

آن ممکن است سنگین تر(با دانه‌های سنگی سنگین تر و متراکم تر) و با مقاومت مکانیکی بیشتر باشد و یا برعکس. تخلخل در بتن در محدوده ی ۸ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته می شود که هر چه مقدار آن بیشتر باشد، بتن مقاومت در برابر یخبندان و نیرو را از دست داده و ضریب هدایت حرارات آن کم می‌شود.

خواص مکانیکی بتن چیست؟

از نظر مکانیکی بتن دارای خواصی است که با پارامترهای مقاومت در برابر فشار، مقاومت کششی، مقاومت در برابر نیروی برشی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقاومت فشاری بتن

مقاومت در برابر فشار بتن که بیانگر مرغوبیت بتن است، از طریق انجام آزمون فشار بر نمونه‌های بتنی در اشکال استوانه، مکعب و مکعب مستطیل پس از یک دوره زمانی مشخص، ارزیابی می گردد.

طی این آزمون نیروی فشاری عمود بر سطوح بالا و پایین نمونه که کاملاً صاف و مسطح شده‌اند، اعمال می گردد. زمانی که نمونه ازهم گسیخته می گردد، مقاومت فشاری آن بدست می آید. به طور معمول، مقامت بتن پس از گذشت ۲۸ روز از ساخت، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اما در برخی کشورها مقاومت بتن ۹۰ روزه ملاک است. باید توجه داشت که با توجه به سن بتن، مقاومت فشاری افزایش می‌یابد.

«دستگاه تست فشار بتن»

«دستگاه تست فشار هیدرولیک ۶۰ تن بتن کوپا»

«دستگاه تست مقاومت فشاری بتن مدل TP60T کوپااغلب برای کنترل کیفیت، بازرسی، آزمون فیزیکی، تحقیقات مکانیک، توسعه مواد و محیط تولید استفاده می‌شود.»

دستگاه تست فشار

مقاومت کششی بتن

مقاومت خمشی بتن که به صورت غیر مستقیم استحکام کششی تیر یا دال بتنی غیر مسلح را ارزیابی می کند. مدول از هم گسیختگی حاصل از این روش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد استحکام فشاری بتن است.

«حتما بخوانید»

«آزمایش مقاومت کششی بتن به روش غیر مستقیم یا دو نیم کردن(برزیلی)»

«به همراه آموزش کامل نکاتی که برای آزمایش مقاومت کششی بتن صحیح به آن نیاز دارید.»

آزمایش مقاومت کششی بتن به روش غیر مستقیم یا دو نیم کردن(برزیلی)

مقاومت خمشی بتن

مقاومت خمشی بتن که به صورت غیر مستقیم استحکام کششی تیر یا دال بتنی غیر مسلح را ارزیابی می کند. مدول از هم گسیختگی حاصل از این روش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد استحکام فشاری بتن است.

«حتما بخوانید»

«آزمایش مقاومت خمشی بتن»

«آموزش کامل تست خمش بتن شامل تعریف آزمایش مقاومت خمشی بتن، کاربردها، نحوه آزمایش مقاومت خمشی بتن، نتایج آزمون، استانداردهای آزمون و …»

آزمایش مقاومت خمشی بتن

خرابی بتن

بتن ممکن است بر اثر آتش سوزی، انبساط سنگدانه ها، تأثیرات آب دریا، خوردگی باکتریال، شسته شدن کلسیم، کربوناسیون و … آسیب ببیند که این آسیب ها می‌توانند عامل افزایش احتمال در معرض خرابی جدید قرار گرفتن بتن باشند.

فروش دستگاه تست بتن

جهت کسب اطلاعات بیشتر، قیمت دستگاه تست بتن و مشاوره کارشناسان کوپا پژوهش آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

همچنین بخوانید

 • منحنی تنش کرنش بتن محصور شده و محصور نشده

 • تست کشش چیست؟

مراجع:

 • www.koopaco.com
 • clinicbeton.ir