روش آزمون استاندارد برای سختی سنجی لیب در محصولات فولادی

روش آزمون استاندارد برای سختی سنجی لیب در محصولات فولادی

ادامه مطلب

خواص مکانیکی بتن چیست؟

خواص مکانیکی بتن چیست؟ از نظر مکانیکی بتن دارای خواصی است که با پارامترهای مقاومت فشاری بتن، مقاومت کششی بتن، مقاومت خمشی بتن و مقاومت در برابر نیروی برشی مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله منحنی تنش کرنش بتن محصور شده و محصور نشده آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

منحنی تنش کرنش بتن محصور شده و محصور نشده

در این مقاله منحنی تنش کرنش بتن محصور شده و محصور نشده آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

آزمایش مقاومت کششی بتن به روش غیر مستقیم یا دو نیم کردن(برزیلی)

در این مقاله با آزمون مقاومت کششی بتن آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

آزمایش مقاومت خمشی بتن

در این مقاله با تست خمش بتن آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی و انواع آن

در این مقاله با ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی و انواع آن آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب

تست کشش کابل و سیم برق

تست کشش کابل و سیم برق تنها به منظور تایید استحکام کششی سیم های آلومینیومی استفاده شده ه عنوان هادی در کابل های برق مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب

همه چیز درباره انواع نیروسنج، تعریف، ابعاد و موارد استفاده از آن

این مقاله خلاصه ای درباره نیروسنج ارايه کرده است، از جمله اینکه نیروسنج چیست، انواعشان، مشخصات و ابعادشان چیست، و مثال هایی از کاربردهایشان.

ادامه مطلب

مقاومت سنج نخ

همانطور که برای تولید انواع پارچه از انواع نخ استفاده می شود، ضروری است که مقاومت و ازدیاد طول نخ ها از طریق یک سیستم تست مقاومت سنجی (استحکام سنج)، تحت آزمایش قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که برای تکنیک های سریع تولید امروزه مناسب است و عملکرد آن مطابق با الزامات محصول خواهد بود. برای اطمینان از دقت و نتیجه تکرار آزمایشات، ما پیشنهاد می کنیم از سیستم استحکام سنج به طور خاص برای تست دقیق نخ استفاده شود.

ادامه مطلب

سختی سنجی شیشه و سرامیک

جهت سختی سنجی شیشه و سرامیک از سختی سنجی نوپ استفاده می شود. عدد سختی نوپ رفتار شیشه و سرامیک را در برابر تغییر سطحی ناشی از اثرگذاری بر سطح آزمونه با استفاده از یک جسم جامد، مشخص می کند.

ادامه مطلب

رابطه بین خواص مکانیکی و مقدار کربن در فولاد

اندازه گیری سختی میکروهاردنس و تست کشش فولادهای کربن متوسط با مقادیر کربن متفاوت نشان می دهد که تنش تسلیم، استحکام کششی و سختی با افزایش مقدار کربن در دمای اتاق افزایش می یابد.

ادامه مطلب

تست کشش کاغذ و مقوا

به منظور دستیابی به مقاومت کششی، افزایش طول هنگام گسیختگی و جذب انرژی کششی کاغذ و مقوا استانداردی تدوین شده (ISIRI 8273-2) که بر اساس آن با بکارگیری دستگاهی که نیروی کششی را در سرعت ثابت اعمال می کند، نحوه ی اندازه گیری خواص فیزیکی کاغذ ارايه می گردد.

ادامه مطلب

جدول استاندارد سختی سنجی راکول و راکول سوپرفیشیال

جدول سختی سنجی راکول شامل مقیاس های مختلف راکول است. در روش های سختی سنجی راکول و راکول سوپرفیشیال ۵ نوع ایندنتور به کار گرفته می شود. هر ترکیب از این ۵ نوع ایندنتور و نیروهای اولیه و ثانویه ی بکار گرفته شده، معرف مقیاس راکول مخصوصی است که در مجموع ۱۵ مقیاس راکول و ۱۵ مقیاس راکول سوپرفیشیال را شامل می گردد.

ادامه مطلب

طراحی کنترل کننده فازی جهت کنترل مکانیزم اعمال نیرو در تجهیزات سختی سنج

در این مقاله یک کنترل کننده فازی (Fuzzy Controller) مناسب جهت کنترل نیرو در تجهیزات سختی سنج طراحی می شود. استفاده از کنترلر فازی با توجه به مشخص نبودن مدل سیستم و وجود عدم قطعیت ها با سرعت پاسخ مناسبی همراه بوده و دقت نیرو اعمالی بسیار مطلوب می باشد.

ادامه مطلب