جهت تایید صحت عملکرد دستگاه سختی سنج باید بلوک سنجه ایی داشته باشیم که مقدار سختی آن مورد تایید آزمایشگاه با صلاحیت باشد. به این دلیل بلوک های استانداردی در بازار موجود است که سختی آن نیاز به تست بلوک استاندارد سختی می باشد.