شرکت کوپا مقدمتان را در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران گرامی می دارد.

شرکت کوپا مقدمتان را در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران گرامی می دارد.
زمان: 14 لغایت 17 مهر ماه 1396. ساعت 10 الی 18 مکان: نمایشگاه بین المللی تهران، سالن 6 ، غرفه 31 روبروی درب ورودی