ﻃﺮح ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﻨﺎوری های داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن

فرصت استثنایی؛ فروش کلیه محصولات با اقساط سی ماهه، در ﻗﺎﻟﺐ تسهیلات ﻟﯿﺰﯾﻨـﮓ

ﻃﺮح ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﻨﺎوری های داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن

​معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از خریداران بخش خصوصی، تسهیلات لیزینگ را متناسب با میزان خرید و تا سقف 300 میلیون تومان برای خرید از سومین نمایشگاه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران در نظر گرفته است.

 مشخصات این طرح عبارت است از :

میزان کل خرید

درصد تسهیلات لیزینگ

شرایط بازپرداخت

کمتر از 100 میلیون تومان

50%

3 الی 6 ماه تنفس

18 الی 36 ماه بازپرداخت

نرخ سود 6 درصد

حداقل خرید 20 میلیون تومان

100 الی 200 میلیون تومان

60%

بیش از 200 میلیون تومان

70%

 

به طور مثال در صورتی که خریدار از 5 شرکت مجموعا 428 میلیون تومان خرید نماید، 300 میلیون تومان آنرا به صورت قسطی پرداخت خواهد کرد.

مشمولین طرح:

کلیه خریداران حقوقی خصوصی شامل موسسات آموزشی و پژوهشی غیر انتفاعی، آزمایشگاه های خدماتی و تحقیقاتی، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد