هفدهمین آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان

انتخاب شرکت دانش بنیان کوپا پژوهش مستقر در پارک علم و فناوری مازندران به عنوان واحد فناور برتر استان

هفدهمین آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان