شرکت کوپا پژوهش، فناور برتر استان مازندران

در شانزدهمین دوره گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان مازندران ، شرکت کوپا پژوهش به عنوان فناور برتر استان مازندران انتخاب شد.

شرکت کوپا پژوهش، فناور برتر استان مازندران